Project Description

El dia 11 de febrer va tenir lloc a Sant Andreu la primera Jornada Participativa per definir el Pla Estratègic 2016-2020, en la qual van participar una cinquantena de persones (incloent-hi famílies, professionals i persones usuàries).

La presentació va apuntar les cinc línies que els Consells Rectors de les diferents cooperatives del Grup han considerat com a Estratègiques per als proper anys.:

• Comunicació
• Obtenció de recursos
• Habitatge
• L’envelliment
• La professionalització

Per grups, es van treballar cada una de les cinc línies,

Envelliment

Es va diferenciar en les solucions a donar en l’etapa laboral i l’edat de jubilació. En l’etapa laboral la preocupació és mantenir i trobar feines adients a les capacitats del conjunt de l’equip de treball en les diferents etapes. En aquest sentit, es va plantejar la necessitat d’obtenir recursos extern per fer front a la baixada de la productivitat per tal de no posar en perill el futur del CET. Així mateix, a nivell polític les famílies van posar l’èmfasi en l’exigència a l’Administració de mesures de discriminació positiva per al nostre col·lectiu a l’hora de definir els ajuts públics.

Professionalització:

La professionalització es va tractar tant des del punt de vista de l’equip professional com per a les persones amb discapacitat intel·lectual, es posa l’àmfasi en la necessitat de millorar els processos formatius, així com la millor definició dels llocs de treball. Es fa un debat sobre la pertinença de buscar els treballadors/es en l’àmbit social o en l’empresarial per després formar-los en els valors del TEB i en els valors socials.

El col·lectiu de persones usuàries de CET van demanar  més coordinació i planificació de les feines; clarificació de les funcions i obligacions de cada persona; diversificar les feines i avaluar els perfils laborals; implantar un pla d’acollida; posar més recursos materials al seu abast i donar-los formació en prevenció de riscos laborals.

Comunicació

Es detecta la necessitat de comunicar més el dia a dia de la vida del grup, l’agenda i altres temes a través de la tecnologia i també pels mitjans tradicionals. Així mateix, es considera necessària la millorar de la comunicació a institucions, empreses i mitjans de comunicació. En aquest sentit, es proposa obtenir suport d’una comissió d’assessorament i de persones que col·laborin a través d’un programa de mentoring.

Habitatge:

En l’àmbit de l’habitatge, es van compartir les dificultats actuals: la manca de places, el copagament i l’envelliment i es va considerar aquest tema estratègic per als propers anys, especialment pel que fa a la posada en marxa residències especialitzades en gent gran i discapacitat intel·lectual.