Aquest programa ofereix una llar d’estada temporal per a persones amb discapacitat intel·lectual. (la durada està vinculada al ritme d’aprenentatge de cada personai, de la disponibilitat i accés a recursos definitius, aixó com de l’èxit del treball de l’equip interdisciplinari). L’objectiu és fer una primera acollida i iniciar un procés d’ajustament personal social que orienti la persona cap a un recurs o opció d’habitatge més adequat, estable i sostenible.

S’estableixen tres possibles escenaris de finalització del procés:

  • Retorn amb la família o persona que tingui la tutela legal.
  • Accés a una plaça reconeguda pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Que pot ser de Llar-Residència o bé de Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (dins d’habitatges gestionats pel Grup Cooperatiu TEB)
  • Derivació a un altre servei especialitzat (si fos el cas).

El tipus d’intervenció que es realitza és integral, no sols d’habilitats socials i adaptatives (domèstiques, salut, higiene, cura d’un mateix, …) sinó també de forma imprescindible, també es treballaran aspectes com l’accés al món laboral, el lleure…

Aquest programa s’ha dut a terme al 2015 amb el Suport de l’Ajuntamentd e Barcelona.