El desenvolupament en el si d’un Grup Cooperatiu millora substancialment les competències  i les capacitats de les cooperatives per separat. El Grup ha aportat també altres beneficis com són el fet de compartir els serveis d’administració i finances i de recursos humans i l’economia d’escala. Aquests serveis els presta la cooperativa TEB Gestió, on es concentra tot l’equip de direcció i d’administració.