mediambient

El Grup Cooperatiu TEB té com a propòsit garantir la qualitat dels serveis que realitza i els productes que elabora, acomplint amb tots els requisits legals i normatius, tant nacionals com comunitaris, que li són d’aplicació, aconseguir la plena satisfacció dels seus clients, treballadors i socis, i compatibilitzar la seva activitat amb el desenvolupament sostenible, integrant el respecte al medi ambient i el benestar social.

La Direcció es compromet a impulsar la millora contínua de la qualitat en tota l’organització, declarant els següents principis:

  • La Política de qualitat del TEB està enfocada a aconseguir la satisfacció del client final, mitjançant la prestació de serveis o l’elaboració de productes segurs per a la salut i que donin compliment tant a les seves expectatives com a les disposicions legals vigents que li siguin aplicables.
  • TEB es compromet a compatibilitzar l’activitat de l’empresa amb la seguretat dels treballadors i amb la protecció del medi ambient i del nostre entorn, mitjançant actuacions i mesures orientades a la prevenció de qualsevol tipus de contaminació que pogués originar-se per operacions degudes a la nostra activitat.
  • La Qualitat és responsabilitat de tots els treballadors de TEB, qualsevol que sigui la seva posició en l’organització.
  • Amb els nostres proveïdors, col·laboradors, administracions competents, treballadors i clients s’establiran relacions de cooperació i respecte mutus.
  • El procés de millora de la qualitat serà continu, sistemàtic, ambiciós i basat en mesuraments i dades.

Els seveis industrials de TEB Vallès i TEB Barcelona, així com els serveis de TEB Gestió i els de TEB Solucions (neteja, destrucció de documents, establiments CoopMercat-PortaAPorta, etc.), compten amb un sistema de Gestió de la qualitat certificat per LRQA Limited. Podeu descarregar l’abast del certificat en aquest enllaç.

El Grup Cooperatiu TEB també compta amb el certificat IFS que assegura la qualitat i seguretat dels seus productes alimentaris i processos productius a les seus de TEB/Sant Andreu i TEB/Verdum. Pots descarregar el certificat aquí.