El grup Cooperatiu TEB ofereix de Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de Persones amb Discapacitat (SIOAS). Té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones amb discapacitat amb especial dificultat per accedir al mercat ordinari de treball.

En l’edició 2022 realitzen el seu itinerari laboral trenta persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental. El suport que reben està focalitzat a   dissenyar i executar el seu itinerari, incrementant les seves competències i millorar la seva formació per aconseguir inserir-se de manera exitosa en l’empresa ordinària.

Aquest projecte està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i l’és objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.

Què oferim?

 • Assessorament individualitzat i ajustat a les necessitats de cada persona.
 • Tutories de seguiment individual i grupal.
 • Formació en competències bàsiques i d’accés al treball.
 • Formació tecnicoprofessional.
 • Formació per millorar l’ús d’eines informàtiques.
 • Acompanyament i suport per a la recerca activa de feina (redacció de currículums, preparació d’entrevistes de treball, portals de feina a internet, autocandidatures…)
 • Pràctiques no laborals en empreses del mercat ordinari de treball.
 • Suport i seguiment a la contractació.
 • Acompanyament al llarg de la relació laboral.

A qui va adreçat?

 • A persones de setze anys o més, que:
  • Tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Estiguin inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en situació de demandant d’ocupació no ocupada o com a millora d’ocupació.
  • Estiguin treballant en empreses del mercat ordinari que es troben en fase de seguiment a la inserció o treball amb suport.