Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Informe d’activitats per cooperatives
  3. Tancament provisional 2017
  4. Pressupost 2018 i execució primer trimestre
  5. Seguiment ampliació Edifici TEB/Sant Andreu i altres projectes
  6. Model d’Organització
  7. Torn obert de Paraules. Precs i Preguntes