El Grup Cooperatiu TEB ha realitzat enquestes sobre l’ús del mòbil a una mostra de 250 persones amb discapacitat intel·lectual del Grup per quantificar les necessitats existents en matèria de noves tecnologies.

Els resultats mostren que la majoria de persones ja té mòbil i internet, però que una part important o bé no usa aplicacions i funcions socialment molt esteses o bé les infrautilitza. Així, les dades recullen que un 90% de les persones amb discapacitat intel·lectual té mòbil i un 65%, mòbil amb internet. Però mentre 6 de cada 10 enquestats utilitzen WhatsApp, el 55%, el calendari, i el 50%, Facebook i Youtube, només un 15% utilitza el correu electrònic i un 20%, els mapes.

En el cas de l’aplicació més utilitzada, el WhatsApp, s’observa també un elevat desconeixement de les seves funcions. Així, només el 60% utilitza els missatges de veu i els emoticones, percentatge que baixa al 35% pel que fa a crear grups, i al 15% per compartir enllaços i ubicacions.

Les respostes evidencien alhora la bona predisposició del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual vers les noves tecnologies. No en va, el 60% dels enquestats manifesta tenir molt o bastant interès per formar-se en l’ús dels smartphones i, en el cas específic de persones treballadores de CET, el 40% assegura estar disposada a fer formacions.

Quant a demandes formatives concretes, les més populars són l’aprenentatge o perfeccionament del WhatsApp, seguida de la cerca d’informació, el Facebook, i el correu electrònic.

TEBnològics, capacitació en l’ús d’smartphone

Per donar resposta a aquestes necessitats, el TEB ha posat en marxa el cicle de formacions TEBnològics. Està adreçat tant a persones amb discapacitat intel·lectual treballadores de Centre Especial de Treball com usuàries dels serveis assistencials del Grup. La seva temàtica és l’ús dels smartphones i de les seves aplicacions socialment més esteses, amb l’objectiu de millorar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones, i prendre consciència alhora dels seus riscos.