ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Informe Presidència
  3. Informe Direcció
  4. Informe situació obres ampliació SA
  5. Informe econòmic
  6. Precs i preguntes