ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació d’acta anterior
  2. Informe de Presidència
  3. Informe de Direcció
  4. Informe d’execució de les obres de TEB/Sant Andreu
  5. Informe Econòmic
  6. Precs i preguntes. Torn obert de paraules